پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3655)

2-3-4- محیط اجتماعی272-3-4-1- دلبستگی مکانی272-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی282-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی292-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی332-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی342-3-4-4-1- عوامل کالبدی342-3-4-4-2- عوامل اجتماعی352-3-5- امنیت اجتماعی372-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی382-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی382-3-5-3- امنیت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3654)

2-4-1-2. رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش402-4-1-3. ﻧﻈﺮیه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﺗﻮن412-4-1-4. نظریه فشار نقش ویلیام گود472-4-1-4-1. فنون کاهش فشار نقش482-4-1-4-2. خانواده به عنوان کانون بودجه نقش492-4-1-5. دیدگاه عقلایی گاتک502-5. نظریه های نقش جنسیتی512-5-1. نگرش به نقش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3653)

شکل ‏3-6: اصول بنیادی عدالت ترمیمی105شکل ‏3-7: مدل تحلیلی تحقیق119شکل ‏4-1: مدل سنجش شرمساری بازپذیرنده: تحلیل عاملی- تأییدی151شکل ‏4-2: مدل سنجش به هم پیوستگی: تحلیل عاملی- تأییدی153شکل ‏4-3:مدل سنجش همالان بزهکار: تحلیل عاملی- تأییدی154شکل ‏4-4:مدل Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3652)

3 – 1 – واکاوی ادبیات نظری ……………………………………………………………………………………………………………………23 3 – 1 – 1 – رسانه مدرن: از سلطه ذهنی تا رهایی بخشی پست مدرنیستی……………………………….23 3 – 1 – 1 – 1 – تأثیرات رسانه؛ از Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3651)

دکتر علی کریمی ملهدکتر محمدتقی گیلکنام دانشجو:محدثه جلیلی کناریبهمن ماه 1391 سپاسگزارییک و نیم سال زمانی که در انجام این پایان نامه رفت، میسر نبود جز با صبوری همه آنها که به باور انجام کار Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3650)

5-2-1-1- توزیع پاسخگویان برحسب سن815-2-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس825-2-1-3- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل835-2-1-4- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات845-2-1-5- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال855-2-1-6- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار865-2-2- توصیف متغیرهای اصلی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3649)

پیر بوردیو:39جیمز کلمن:41فرانسیس فوکویاما:43روبرت پاتنام:44الف- شبکههای مشارکت اجتماعی:46ب- هنجارهای اجتماعی:47ج- اعتماد اجتماعی:49جمعبندی:51چارچوب نظری:52فرضیات تحقیق:53فرضیه اصلی پژوهش:53فرضیات فرعی پژوهش:53مدل تحقیق:54فصل چهارم روش تحقیقمقدمه:57روش شناسی تحقیق:57جامعه آماری:58واحد تحلیل58شیوه نمونهگیری :58تعیین حجم نمونه:59سنجش و اندازهگیری مفاهیم60تعاریف نظری و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3648)

در جامعۀ ایرانِ بعد از انقلاب، تحولات بنیادینی در سطح ارزشها، هویتها و سبکهای زندگی اتفاق افتاد. اساساً انقلاب ایران تلاشی بود برای ایجاد جامعهای با منظومههای ارزشی و ترکیببندیهای هویتیِ نوین که بنا بود Read more…

By 92, ago