پایان نامه

مقاله رایگان c (3647)

2-2-1-10 رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و نیل هاو362-2-1-11 رویکرد نسلی وایت382-2-2 نظریه‌های روانشناسی و روان‌شناسی اجتماعی382-2-2-1طبقهبندی روکیچ از ارزشها382-2-1-2 طبقهبندی شواتزر از ارزشها392-2-1-3 تئوری حشو ارزشی گودنو402-2-1-4 آلپورت412-3 چارچوب مفهومی پژوهش42فصل سوم: روششناسی تحقیق 3-1 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3646)

منابع اصلی تولید لجن در تصفیه خانه های فاضلاب حوضهای ته نشینی هستند اما واحدهای تغلیظ، تثبیت، آماده سازی و آبگیری لجن نیز در شمار منابع تولید لجن قرار می گیرند]5.[ خصوصیات و ویژگیهالجنهای تولیدی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (3645)

1-15-2-8. آزمایش اسلامپ بتن الیافی…………………………………………………………………………………………….261-16. نانو مواد ها و مشخصات آنها…………………………………………………………………………………………………….261-16-1. مواد نانو کمپوزیت………………………………………………………………………………………………………………..271-16-2. بتن با عملکرد بالا (HPC) ………………………………………………………………………………………………..271-16-3. نانو سیلیس آمورف……………………………………………………………………………………………………………..271-16-3-1. نانوسیلیس و مقایسه بعضی خواص آن با سیلیکافیوم……………………………………………………281-16-4. نانو لوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………….30فصل دوم: Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3644)

1-14-3- اثرات تنش شوری بر محتوی پراکسید هیدروژن در بادام و سایر درختان میوه………………………………………………………..331-14-4- اثرات تنش شوری بر محتوی پروتئینهای محلول کل در بادام و سایر درختان میوه……………………………………………….341-14-5- اثرات تنش شوری بر سنتز تنظیم کنندههای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3643)

1-2-2-3-4. انحراف معیار برآورد (خطای استاندارد)……………………………………………………………………….21 1-2-2-3-5. میانگین خطای مطلق (MAE) یا میانگین انحراف مطلق (MAD)……………………….22 1-2-2-3-6. میانگین مجذورات خطا (MSE)…………………………………………………………………………………22 1-2-2-3-7. ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)…………………………………………………………………………..22 1-2-2-3-8. میانگین قدر مطلق خطای نسبی (MARE)…………………………………………………………………23فصل دوممروری Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3642)

4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………595-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………627-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………648-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65فصل سوم: روش شناسی تحقیق1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….682-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..703-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70 4-3- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………….711-4-3- پرسشنامه………………………………………………………………………….722-4-3- روش سنجش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق رایگان c (3641)

1-2. معنای عدالت81-3. پیشینه معرفتی عدالت پژوهی13 1-3-1. افلاطون14 1-3-2. ارسطو16 1-3-3. فارابی18 1-3-4. خواجه نصیرالدین طوسی19 1-3-5. رالز211-4. مفاهیم همسو23 1-4-1. قســط23 1-4-2. انصاف24 1-4-3. مسـاوات25 1-4-4. حق261-4. مفاهیم ناهمسو30 1-4-1. ظـلم و جور30 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3639)

منابع ……………………………………………………………………………………………………………. مقدمه(1) موضوع تحقیق: بررسی حسن و قبح ذاتی به عنوان نظریه پذیرفته شدهی علمای شیعه و ربط و نسبط آن با نظریات وظیفه گرا و غایات گرا موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. Read more…

By 92, ago