5-2-1-1- توزیع پاسخگویان برحسب سن81
5-2-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس82
5-2-1-3- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل83
5-2-1-4- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات84
5-2-1-5- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال85
5-2-1-6- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار86
5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق87
5-2-2-1- نگرش نسبت به بازیافت87
5-2-2-2- رفتار بازیافت92
5-2-2-3- مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی94
5-3- بخش دوم: تحلیل داده ها100
5-3-1- آزمون فرضیات101
5-3-1-1-پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت (فرضیه اول)101
5-3-1-2- رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت (فرضیه دوم)102
5-3-1-3- رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت102
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با رفتار بازیافت (فرضیه چهارم)103
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی بانگرش نسبت به بازیافت (فرضیه پنجم)105
5-3-2- بخش سوم: تحلیل رگرسیونی چندمتغیره106
5-3-2-1 تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار بازیافت107
5-3-2-2- تأثیر متغیرهای مستقل بر نگرش نسبت به بازیافت109
5-3-3- تحلیل مسیر و بررسی مدل نظری تحقیق111
5-3-3-1- اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته112
5-3-3-2- بررسی کلی تاثیرات متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته113
فصل ششم )بحث و نتیجه گیری(
6-1- مقدمه115
6-2- نتیجه گیری116
6-3- پیشنهادات122
6-4- محدودیت‌ها123
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-4: تعربف عملیاتی متغیرهای زمینه ای تحقیق74
جدول(2-4): گویه‌های مربوط به نگرش نسبت به بازیافت زباله‌76
جدول(3-4): گویه‌های مربوط به پارادایم نوین اکولوژیکی77
جدول (4-4): گویه‌های مربوط به رفتار بازیافت78
جدول شماره(6-4): ضریب آلفای متغیرهای تحقیق72
جدول شماره(5-4): نام خوشه ها و مناطق نمونه69

جدول شماره (1-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن81
جدول شماره (2-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت82
جدول شماره (3-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل83
جدول شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات84
جدول شماره (5-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال85
جدول شماره (6-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه خانوار86
5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق87
جدول شماره (7-5): شاخص‌های آماری متغیرهای اصلی تحقیق87
جدول شماره (8-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت88
جدول شماره (9-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت92
جدول شماره (10-5): توزیع فراوانی متغیر پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP)95
جدول شماره (11-5): ضریب اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی (NEP) با رفتار بازیافت101
جدول شماره (12-5): ضریب همبستگی اسپرمن بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت102
جدول شماره (13- 5 ): ضریب اسپرمن بین پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت102
جدول شماره (14-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با رفتار بازیافت103
جدول شماره (15-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با نگرش نسبت به بازیافت105
جدول(16-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون107
جدول (17-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با رفتار بازیافت107
جدول(18-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رفتار بازیافت108
جدول(19-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون109
جدول (20-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با نگرش نسبت به بازیافت109
جدول(21-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر نگرش نسبت به بازیافت110
جدول شماره (22-5): محاسبه اثرات نگرش نسبت به بازیافت (X1) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (23-5): محاسبه پارادایم نوین محیط زیستی (X2) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (24-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم درآمد (X3) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (25-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم سن (X4) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (26-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحصیلات (X5) بر رفتار بازیافت112
جدول شماره (27-5): مجموع تاثیرات مستقیم و غیر ستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته113
• فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
تولید زباله که خود ناشی از فعالیت انسان شهرنشین و مصرف کننده است و هر روز نیز او را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند، جزء لاینفک زندگی است. امروزه تولید زباله به یکی از معضلات اساسی محیط‌زیستی تبدیل شده است. چنانچه دفع این حجم فزاینده زباله به صورت مناسب انجام نشود معضلات جبران ناپذیر محیط‌زیستی را بدنبال خواهد داشت. اجرای طرح بازیافت زباله و تفکیک از مبداء یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت بازیافت زباله در کشورهایی است که معمولا کمبود امکانات ذخیره زباله در آنها وجود دارد [چانگ و پون1، 2001: به نقل از صالحی، 1391)].
مواد زاید جامد شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیتهایی است که انسان انجام می دهد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوتند. بخشهای خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی بهداشتی و خدمات، هر کدام مواد زیادی با خصوصیات ویژه ای تولید می کنند: (عبدلی،1372، به نقل از؛ احرامپوش و همکاران، 1390). افزایش نرخ رشد شهر نشینی، رشد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش سرانه تولید مواد زاند جامد می شود (ابراهیمی و همکاران، 1388)
فرآیند بازیافت، علاوه بر رفع مشکلات مذکور می تواند موجب کاهش میزان زباله تولیدی، کاهش مصرف منابع طبیعی و در نهایت موجب کاهش فضای مورد نیاز جهت دفن زباله شود. عملیات بازیافت به علت دارا بودن فواید بهداشتی و اقتصادی به عنوان یک استراتژی خاص در مدیریت مواد زاید جامد به حساب می آید که در تنظیم برنامه های زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخورداراست (اردبیلیان و همکاران،1386: ص3). از آنجایی که کاغذ، فلزات، پلاستیک و شیشه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می باشند، لذا اصول و موازین بهداشتی و اقتصادی ایجاب می کند که این مواد با ارزش بدون مدیریت صحیح وارد مراکز دفن نشده و قبل از دفن، سوزاندن و حتی کمپوست کردن مورد بازیافت قرار گیرند. یکی از مهمترین عوامل موثر در مدیریت مواد زائد، میزان مشارکت مردمی است از طرفی مشارکت مردم لازمه توفیق هر برنامه بهداشتی است و بدون این مشارکت برنامه ریزیهای بهداشتی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نخواهد بود (محسنی،1382: ص23). راه اصلی بررسی علاقه مندی عمومی و مشارکت مردم در برنامه های بازیافت بررسی نگرش و عقاید عمومی به موضوع مدیریت مواد زائد و بازیافت می باشد (پیرصاحب و همکاران،1386: ص2) موفقیت کامل در امر بازیافت غیر از موارد فنی نیاز به همکاری مردم و مسئولین داشته و به شرایط فرهنگی جامعه بستگی دارد، چرا که اولین و مهمترین قدم در امر بازیافت، جداسازی مواد زاید قابل بازیافت در محل تولید می باشد. بنابراین، افزایش آگاهی مردم و تشویق آنان در زمینه جداسازی مواد زاید جامد، هم هزینه بازیافت مواد را کاهش می دهد و هم باعث افزایش کیفیت برخی از مواد قابل بازیافت از جمله کاغذ می گردد(همان: ص25).
1-2- بیان مسأله و اهمیت آن
افزایش روز افزون جمعیت و رشد و توسعه جوامع شهری و گسترش کلانشهرها، موجب شده است تا میزان تولید مواد زاید جامد رو به فزونی نهاده و این مسأله، به صورت یکی از معضلات و مشکلات بشر درآید که هم سلامت و هم محیط زیست او را در معرض خطر قرار دهد. علاوه بر این، خطرات دفن بهداشتی زباله که امروزه یکی از معضلات اساسی کشور به حساب می آید، به نوبه خود می تواند سلامت جوامع بشری را تهدید نماید. لذا داشتن برنامه های مدون بهداشتی و تدوین سیاستی پایدار در زمینه جمع آوری، حمل و نقل، دفع و نیز جداسازی و بازیافت مواد زاید جامد و وضع قوانین قابل اجرا در این خصوص، می تواند جوامع بشری را از مشکلات ناشی از دفن غیر بهداشتی مواد زاید جامد رهایی بخشد.
در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیط انسان، به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عامل بر محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیستی قرار گرفته است. کنش ها و رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات زیست محیطی تأثیر می گذارند خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرند. محققان جامعه شناسی زیست محیطی، از جمله ذکاوت (1977)، دانلپ و ون لیر (1978)، دانلپ و کاتون (1979)، باتل (1979)، شان و هولز (1990)، استرن و همکاران (1993)، فیالو و جکوبسن (1994)، گرافتون و نولوز (2003)، پری زنگنه و لاکان (2005) و صالحی (2010)، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای زیست محیطی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد زیست محیطی ملت ها، آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداخته اند.
اهمیت پژوهش در باب رفتارهای زیست محیطی طی دهه های گذشته افزایش یافته است (صالحی، 2010). این موضوع همچنین نظر دانشمندان فعال در مجموعه وسیعی از رشته های دانشگاهی را به خود جلب کرده است. حوزه هایی مثل آموزش، تجارت، جنگل داری، جغرافی، مهندسی، ارتباطات (بوردن،1977)، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی. در واقع، همان طور که ردکلیف2 و بنتون3 مطرح کردند: «فاز جدید دغدغه زیست محیطی موجب شده که دانشمندان اجتماعی، نقش وسیع تر، متفاوت تر و خلاقانه تری را برای علوم اجتماعی در مباحث زیست محیطی قائل شوند» (ردکلیف و بنتون، 1994، ص1).
برای ساماندهی و مدیریت مواد زاید جامد به منظور ایجاد توسعه پایدار، نقش عوامل انسانی به خصوص در زمینه افزایش دانش و آگاهی آنها در زمینه تفکیک و بازیافت مواد زاید جامد، حائز اهمیت اساسی است. با توجه به اینکه شهر مریوان، شهری توریستی است و هر ساله گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور به آنجا مسافرت می کنند طبیعتا در افزایش زباله در این شهر نقش زیادی دارند. همچنین با توجه به نقش مهم مشارکت مردمی در امر بازیافت و مدیریت زباله لازم است تا نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله را بررسی کنیم. بنابراین، مساله اصلی تحقیق حاضر این است که نگرش و رفتار مردم نسبت به مدیریت مواد زاید جامد چگونه است و چه رابطه ای بین نگرش و رفتار نسبت به بازیافت و عوامل جامعه شناختی وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی این مطالعه، شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. برای تحقق این هدف کلی، اهداف ویژه زیر مورد توجه قرار می گیرند:
1) شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله؛
2) شناخت نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله؛
3) شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی (4NEP) با رفتار بازیافت زباله؛
4) شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی (5NEP) با نگرش نسبت به بازیافت زباله؛
5) شناسایی رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت زباله؛

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6) شناسایی رابطه رفتار بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).
7) شناسایی رابطه نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).
1-3- سؤالات تحقیق
1) رفتارهای بازیافت مردم در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟
2) نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟
3) رفتار بازیافت مردم برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، …) چگونه است؟
4) نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، …) چگونه است؟
5) چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و رفتار بازیافت وجود دارد؟
6) چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و نگرش نسبت به بازیافت وجود دارد؟
7) چه رابطه ای بین نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت وجود دارد؟
• فصل دوم
پیشینه تجربی تحقیق

2-1- مقدمه
بررسی و مروری بر ادبیات در زمینه پژوهش، موجب خواهد شد که شناخت روشن‌تری از موضوع تحقیق برای محقق فراهم گردد و لذا گام‌هایی استوارتر و مطمئن‌تر در جهت پیشبرد اهداف علمی خود بردارد. در این بخش از تحقیق، اطلاعات گردآوری شده از پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، مقالات منتشر شده در مجلات، سایت‌های معتبر خارجی و داخلی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه آورده شده است. در اینجا تحقیقات انجام شده به دو دسته تقسیم شده‌اند: تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی.

2-2- پیشینه خارجی
بست6 و مایرل7 (2013) در تحقیق خود تحت عنوان « ارزش ها، باورها نگرش ها : مطالعه تجربی در ساختار نگرانی های زیست محیطی و مشارکت در بازیافت» در آلمان به بررسی رابطه بین ارزش ها، باورها و نگرش ها با رفتار بازیافت پرداخته اند. ایشان در این مقاله، به صورت تجربی، ابعاد چهار مقیاسی زیست محیطی متفاوتی را مورد بررسی قرار داده اند، همچنین روابط متقابل آنها، ویژگی متفاوتشان، و ارتباط نسبی آنها را با توضیح رفتار بازیافت، مورد مطالعه قرار داده اند. با استفاده از تجزیه و تحلیل مسیر سنتی و مدل سازی معادله ساختاری نهفته، ما ساختار سلسله مراتی ساختاری ارزش ها زیست محیطی، باورها و نگرش ها و مشارکت شان با توضیح رفتار بازیافت را امتحان کرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش ها و باورهای اولیه بر نگرش های عمومی تاثیر داشته است.
مالمو8 (2013) در مطالعه خود تحت عنوان « منزل تا راه پله به عنوان یک استراتژی برای بهبود رفتار بازیافت زباله های مواد غذایی – ارزیابی یک آزمایش تمام عیار» در سوئد به بررسی راههای بهبود رفتار بازیافت زباله پرداخته است. در این مطالعه، مقایسه بین دو گروه از خانواده ها در یک منطقه مسکونی چند خانواری برای بررسی اینکه چگونه اطلاعات شفاهی از طریق یک کمپین(دور ستپ) می تواند رفتار بازیافت زباله های مواد غذایی خانوار ها را از یک نقطه نظر کیفی و کمی، تحت تاثیر قرار دهد. رفتار منبع جدایی از طریق وزن کردن تمام زباله های مواد غذایی و مواد خشک قابل بازیافت بطور هفتگی و همچنین مواد اضافی باقی مانده که در طول دوره زمانی 104 هفته به وجود آمده اند و همچنین تحلیل ترکیب مواد بازمانده نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. معرفی کردن منبع و جدایی هر دوی آنها از زباله های مواد غذایی، برای تولید بیو گاز(گاز زیستی) بطور قابل توجهی، تولید مواد غذایی باقیمانده در کل منطقه را کاهش داد. یک تولید میانگینی از 72% و 700گرم، خانوارها، هفته موادغذایی باقی مانده جمع آوری شده خانوارها بطور جداگانه ای در میان خانوارها ترتیب یافت شد. تفاوت آماری میان دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. چهار تحلیل ترکیب زباله ها نشان می دهد که میزان میانگینی منبع جدا از زباله های مواد غذایی بالاتر بوده و میزان مواد هم جور در بخشی زباله های مواد غذایی در میان خانوارهایی که اطلاعات شفاهی وجود داشته است پایین تر بوده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که یک کاهش در نسبت منبع جدایی زباله های مواد غذایی در میان خانوارها که اطلاعات شفاهی را دریافت می کند وجود داشت که نشان مید هد، کمپینی از منزل تا راه پله، دوام کمتری دارد. هیچ نشانه ای از افزایش میزان منبع جدا و یا کاهش میزان مواد ناجور در میان مواد خشک بازیافت وجود نداشت. محقق در نهایت در خصوص نتایج تحقیق نکات برجسته ای را عنوان می دارد که عبارتند از:
1-در زدن خانه ها برای افزایش منبع جداسازی زباله های موادغذایی مورد استفاده قرار گرفت.
2- در طول دوره ارزیابی، در زدن دیگر اثرات قابل توجهی به همراه نداشت.
3- سهولت برای جدایی منبع زباله های موادغذایی در داخل خانوارها بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد.
هوسادا9 (2013) در مطالعه خود تحت عنوان « تجزیه و تحلیل مرتب سازی نوع و بازیافت زباله های خانگی» با یک رویکرد نئو دیکاردویی در شهر توکیو به بررسی بازیافت زباله های خانگی پرداخته است. به نظر محقق، یکی از جالب ترین ویژگی ها، اما مشکل ساز در بازیافت روزانه زباله های خانگی، مخلوطی از انواع مختلف زباله ها و تخریب مواد بازیافت شده، ناشی از ترکیب انواع مختلف زباله های خانگی می باشد.این مورد اغلب در بازیافت موادی همچون کاغذهای استفاده شده پلاستیکها و غیره دیده می شود. این مقاله به تجزیه این جنبه می پردازد و نشان می دهد که چگونه شکل گیری قیمتها و سطوح فعالیت در یک اقتصاد رو به رشد بلند مدت با استفاده از یک نوع مدل نئوریکاردویی تولید صورت می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تایید شده است که یک تعادل بلند مدت تحت مفروضات معقول وجود دارد. این نیز نشان داده شده است که چگونه میزان مرتب سازی انواع زباله ها متفاوت، درجه منابع قابل بازیافت و همچنین قیمتها را تحت تاثیر قرار می دهد.
هال10 و کینز11 (2012) در مقاله خود با عنوان «فهم عادی سازی رفتار بازیافت و پیامدهای آن بر رفتار وابسته و طرفدار محیط زیست: مروری بر هنجارهای اجتماعی و بازیافت» به بررسی رابطه بین هنجارهای اجتماعی و رفتار بازیافت پرداخته اند. این مقاله به بررسی درک ما از رفتار بازیافت در زمینه عادی سازی رو به افزایش آن در انگلستان می پردازد. همچنین ایشان به بررسی تاریخچه اخیر بازیافت مواد خشک (بازیافت مواد خشک از جمله، کاغذ، شیشه، پلاستیک و قوطی) می پردازد و همچنین به طرح سوال هایی ماننند اینکه تا چه اندازه با نیان سیاست محیط زیست و فراهم کردن تسهیلات به مقدار زیاد برای بازیافت ، رفتار مردم را تحت تاثیر قرار داده است، پرداخته است. در این بررسی، مدارک برای بازیافت، هنجاری را مد نظر قرار داده و به بررسی اینکه هنجارها، عادات و هویتها چه تاثیراتی بر رفتار بازیافت دارند، پرداخته اند. سپس به بررسی آموزه هایی که از این شواهد و مدارک برای استفاده از عادی سازی رفتار بازیافت در تحت تاثیر قرار دادن افراد بیشتر برای بازیافت و اتخاذ دیگر رفتارهای پایدار بدست می آید پرداخته شده است. نتایج بدست آمده مقاله از این قرار است که برخی شواهد و مدارک حاکی از حضور شواهدی در رویکرد های مذاخله برای تاثیر قرار دادن رفتارهای حامی محیط زیست وجود دارد. در واقع ایشان به این نتیجه رسیده اند که هنجارهای اجتماعی، رفتارهای زیست محیطی و رفتار بازیافتی را تحت تأثیر قرار می دهند.
یاو12 (2012) در مطالعه خود با عنوان «مشارکت ذینفعها در بازیافت زباله در محیط های مرتفع» معتقد است که تاثیر بازیافت زباله ها به طور تنگاتنگی با پایداری محیط زیستی یک شهر ارتباط دارد. همچنین باور دارد که بازیافت زباله ها، نیاز تعامل ذینفعان برای موفقیت آن دارد. بررسی عوامل تعیین کننده رفتار بازیافت زباله ها به سیاست گذاران برای فرمول بندی طرح های ارتقای بازیافت بطور موثری کمک می کند. در حالیکه بسیاری از پیشینه تحقیق ها عوامل موثر بر بازیافت زباله ها را در مسکن سازی کم متراکم روبه رشد، را مورد مطالعه قرار داده است، در این مقاله تعیین مقدار بازیافتی جمع آوری شده، در 122 املاک مسکونی در شهر هنگ کنگ با استفاده از مجموعه ای از داده ها جمع آوری شده ، مورد بررسی واقع شده است. درآمد خانوارها، سن ونهاد طرح های پاداشی منظم، برای داشتن ارتباط مثبت با مقدار و حجم مواد بازیافتی جمع آوری شده، تاسیس شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل این مطالعه تجربی نشان می دهد که یک سیستم مبتنی بر کف، تسهیلات تفکیک زباله به خودی خود برای ترویج موثر بازیافت زباله های خانگی نمی تواند افزایش یابد. ایشان با توجه به نتایج تحقیقشان در نهایت پیشنهاد می کند که برای مقابله با مشکل زباله برای توسعه پایدار شهر، مکان هایی باید به آموزش های زیست محیطی بیشتر و مشوق های اقتصادی بیشتری ایجاد شود.
کوین13 و همکاران (2012) در مقاله خود به بررسی بازیافت کاغذهای اداری پرداختند. ایشان در این مقاله به بررسی تاثیرات نزدیکی ظروف کاغذهای اداری بازیافت شده و بازیافت نشده توسط 25 کارمند پرداخته اند. یک ظروف برای کاغذهای قابل بازیافت فراهم شد. و سطل های بازیافت رومیزی پی درپی در سراسر اداره و مکان های آموزشی که از طرح چند گانه استفاده می کردند ارائه شد.تنها 28 درصد از کاغذها و ظرفهای مرکزی بازیافت شدند اما وقتی که ظرف های بازیافت در مجاورت شرکت کنندگان قرار داده شدند، 85 تا 94 درصد تمام کاغذهای قابل بازیافت، بازیافت شدند. ارزیابی های بعدی، چندین ماه انجام شدند و بعد از 7 ماه قرار دادن ظروف کاغذهای بازیافت، نشان داد که 84 تا 98 درصد کاغذهای بازیافت شده اند. فراهم کردن ظروف رومیزی برای بازیافت کاغذها، یک رویکرد مقرون به صرفه با نگهداری طولانی مدت و بقای برنامه بود.
نومنه14 (2011) نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به بازیافت و مصرف مسئولانه از نظر اجتماعی و همچنین تأثیر اخلاق مذهبی و اخلاق پولی بر آن‌ها را مورد مطالعه قرار داده است. وی معتقد است که بسیاری از مشکلات محیط‌زیستی را می‌توان به شیوه زندگی مصرف‌کننده مرتبط دانست و سبک زندگی پایدارتر بدون تغییر در نگرش و رفتار مصرف‌کننده نمی‌تواند حاصل گردد. در این تحقیق وی از مقیاس مصرف از نظر اجتماعی مسئولانه15 (SRC) ، مقیاس خرید و دفع از نظر اجتماعی مسئولانه16 (SRPD) وب، مور و هریس (2007) بهره گرفته شده است. مقیاس (SRC) دارای سه بعد: 1)خرید کردن از نظر اجتماعی مسئولانه شرکت‌ها، 2) بازیافت کردن و 3) اجتناب و کاهش استفاده از محصولات مؤثر بر محیط‌زیست می‌باشد. نتایج حاصل نیز نشان داده است که دینداری یکی از عوامل مهم و اصلی در تمام سه بعد (SRC) می‌باشد. مصرف‌کننده مذهبی‌تر احتمالاً از شرکت‌هایی که از CSR حمایت می‌کند، خرید می‌کند. به‌عنوان مثال، از شرکت‌هایی که به نیازمندان کمک می‌کند و از قربانیان بلایای طبیعی حمایت می‌کند، و یا از خرید محصولات شرکت‌هایی که علیه اقلیت‌ها تبعیض‌آمیز عمل می‌کنند، اجتناب می‌کند. اعتقادات مذهبی نیز رفتار بازیافتی مصرف‌کننده را بالا ببرد. مصرف‌کننده مذهبی‌تر حمایت بیشتری از فعالیت‌های بازیافتی خواهد کرد. دینداری نیز تمایل مصرف‌کنندگان برای خرید و استفاده از محصولات سازگار با محیط‌زیست بی‌خطر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. فعالیت‌هایی از قبیل استفاده از وسایل حمل‌ و نقل عمومی برای کمک به کاهش آلودگی هوا، اجتناب از محصولاتی که هوا و آب را آلوده می‌کند و همچنین صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌هایی مانند برق و یا گاز طبیعی مورد تأیید آنها خواهد بود. از سوی دیگر، اخلاق پولی هیچ رابطه قابل‌توجهی را با ابعاد سه‌گانه SRC نشان نداده است.
افروز17 و همکارانش (2011) در مقاله خود، تحت عنوان «عوامل مؤثر بر تولید زباله‌های جامد و تمایل به کاهش این‌گونه زباله‌ها در شهر داکا، بنگلادش» را مورد بررسی قرار داده‌اند. اطلاعات درباره تولید زباله و گرایش به کاهش آن، خصوصیات جمعیتی- اجتماعی و رفتار خانوارها نسبت به مدیریت زباله‌های جامد از طریق مصاحبه با 402 خانوار در شهر داکا به دست آمده است. مجموعاً 103 خانوار به‌طور منظم عمل بازیافت را انجام می‌دادند. تحلیل رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون لجستیک برای تعیین عوامل غالب که ممکن است بر تولید زباله و گرایش خانوارها به کاهش زباله‌های جامد تأثیر بگذارد، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داده که تولید زباله خانوارها در شهر داکا به‌طور معناداری به‌وسیله آگاهی‌های محیط‌زیستی، گروه‌های درآمدی به‌خصوص حقوق‌بگیران طبقه متوسط، و گرایش به جدایی تأثیر می‌پذیرد. عوامل معنادار برای گرایش به کاهش ضایعات الکترونیکی، شامل آگاهی محیط‌زیستی، گروه‌های درآمدی به‌ویژه طبقه متوسط، افراد جوان که بین 25 تا 35 سال بودند، و سهولت ذخیره‌سازی می‌شود. آنها بر این باورند که استقرار یک برنامه مدیریت زباله جامد می‌تواند استراتژی مؤثری برای اجرای مدیریت زباله در بنگلادش باشد. با این‌حال، برای اینکه این استراتژی موفق باشد، همکاری فعال بین پاسخگویان و بخش خدمات مدیریت زباله لازم به‌نظر می‌رسد. رفتار پاسخگویان نسبت به فعالیت‌های مدیریت زباله جامد بایستی مورد توجه قرار گیرد، همان‌طور که بایستی نتایج این مطالعه که معرف مهمی از نگرش مثبت پاسخگویان نسبت به مدیریت پایدار زباله در شهر داکا است، مورد توجه قرار گیرد.
چیاه و فائو18 (2011) در مقاله‌شان به شناسایی عواملی که بر روی گرایش مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای حامی محیط‌زیست تأثیر می‌گذارند، پرداخته‌اند. از بین 600 پرسشنامه خود پاسخ‌دهنده‌ای که بین دانشجوبان یکی از دانشگاه‌های بزرگ استرالیا توزیع شده بود، مجموعاً 256 پرسشنامه جمع‌آوری شده و برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داده که سه عامل تحصیلات محیط‌زیستی، عوامل درون‌شخصی و جهت‌گیری ارزشی همبستگی شدیدی با نگرش نسبت به محصولات حامی محیط‌زیست دارند. مصرف‌کنندگان با نگرش علاقه‌مند به محصولات حامی محیط‌زیست، بیشتر گرایش به محصولات محیط‌زیستی داشته‌اند. البته بین رابطه ذکر شده، متغیر واسط دیگری به نام ضرورت (نیاز به) کالا تشخیص داده شده است.
ابلیوتیس19 و دیگران (2010) به بررسی شیوه‌هایی پرداخته‌اند که والدین یونانی برای بالا بردن سطح آگاهی محیط‌زیستی فرزندان از آنها استفاده می‌نمایند. این پژوهش از طریق پرسشنامه (با سئوالات بسته)، در بین 435 والدین که کودکان‌شان در کلاس آخر مدرسه ابتدایی در منطقه شهری آتن تحصیل می‌کردند، انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده که والدین اهمیت آگاهی محیط‌زیستی را در رشد شخصیت فرزندان‌شان می‌پذیرند (6/98 درصد). آنها همچنین ادعا می‌کنند که اعمال روزانه‌شان به افزایش آگاهی محیط‌زیستی فرزاندان‌شان کمک می‌نماید (7/77 درصد). علاوه بر مشارکت دادن کودکان در طبیعت، والدین مورد مطالعه، بر عادت دادن فرزندان‌شان در تمیز نمودن اتاق خود تأکید کرده‌اند. نود درصد از والدین نمونه به فرزندان خود توصیه نموده‌اند که اتاق خود را تمیز نگه دارند. همچنین، اکثر والدین از برنامه‌های تلویزیونی برای افزایش آگاهی محیط‌زیستی فرزندان‌شان استفاده می‌کنند. همچنین نتایج نشان داده که سطح تحصیلات مهم‌ترین عامل مؤثر بر اقدام والدین به شمار می‌آید. به‌علاوه، والدین جوان‌تر از 40 سال زمان بیشتری را صرف توضیح دادن به فرزندان‌شان درباره پیامدهای محیط‌زیستی رفتارها کرده‌اند. همچنین، والدین زن ادعا نموده‌اند که فعالیت‌های حامی محیط‌زیستی بیشتری را انجام می‌دهند.
مهمت‌اوغلو20 (2010) در مقاله خود با عنوان «عوامل مؤثر بر تمایل به رفتارهای حامی محیط‌زیست در خانه و محیط‌های تفریحی» نمونه‌ای از مردم نروژ را بررسی نموده است. در این مطالعه، وی داده‌ها را از یک نمونه 1004 نفری که شامل افراد بالای 18 سال سن بودند، جمع‌آوری کرده است. از شیوه پیمایش تلفنی ساخت‌یافته بهره گرفته است. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق به‌طور عمده به سئوالاتی در مورد ارزش‌های شخصی، نگرانی‌های محیط‌زیستی، هنجارهای شخصی راجع به محیط‌زیست، تمایل به رفتارهای حامی محیط‌زیست و ویژگی‌های جمعیتی- اجتماعی می‌شود. با بهره‌گیری از رگرسیون (SUR) همبستگی میان دو متغیر وابسته (تمایل به رفتار حامی محیط‌زیست در محیط خانه و محیط تفریحی) 453/0 نشان داده شده است. تحلیل استنباطی تحقیق نیز نشان داده است که هفت مورد از ده متغیر مستقل اثر قابل توجهی بر رفتار محیط‌زیستی در محیط خانه دارند. سه مورد از این متغیرها (سن، جهت‌گیری سیاسی و ارزش لذت و هیجان) رابطه منفی و چهار متغیر (سطح سواد، ارزش ارضاء شخصی، نگرانی‌های محیط‌زیستی و هنجارهای شخصی) رابطه مثبتی را با رفتار در محیط خانه نشان داده‌اند. مابقی متغیرها (درآمد، جنس و ارزش‌های بیرونی) اثر قابل توجهی بر رفتار در محیط خانه نداشته‌اند. از نتایج مربوط به رفتار محیط‌زیستی در محیط‌های تفریحی مشاهده شده که شش مورد از متغیرهای مستقل اثر قابل‌توجهی بر رفتار در محیط تفریحی داشته‌اند. دو مورد از این متغیرها (جهت‌گیری سیاسی و ارزش‌های لذت و هیجان) رابطه منفی و چهار متغیر (درآمد، جنس، نگرانی‌های محیط‌زیستی و هنجار شخصی) رابطه مثبتی را با متغیر وابسته نشان داده‌اند. علاوه بر این، زنان تمایل بیشتری برای رفتار حامی محیط‌زیست در محیط‌های تفریحی نسبت به مردان داشته‌اند. سن، سطح سواد، ارزش ارضاء شخصی و ارزش ارضاء بیرونی اثر قابل توجهی از خود نشان نداده‌اند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

وانگ21 و همکارانش (2010) در تحقیقی «نگرش و رفتار ساکنان پکن نسبت به ضایعات الکترونیکی» را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها به شیوه پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه‌ به بررسی خصوصیات افرادی که به بازیافت ضایعات الکترونیکی تمایل دارند و همچنین الگوی عمل‌شان پرداخته‌اند. آنها در بیان هدف خود عنوان کرده‌اند: مطالعات بسیاری درباره مسئولیت‌پذیری تولید‌کنندگان و یا سیاست‌های دولت‌ها در قبال ضایعات انجام شده، در حالی‌که، به رفتار افراد و نگرش‌شان کمتر توجه شده است. با بهر‌ه‌گیری از مدل رگرسیون لجستیک، مشخص گردیده که متغیرهایی مانند راحتی خدمات و وسایل بازیافتی، موقعیت ساکنان، عادات بازیافت و منافع اقتصادی چهار متغیر تعیین‌کننده در گرایش و رفتار ساکنان پکن در بازیافت ضایعات الکترونیکی به شمار می‌رود.
تیکا22 و دیگران (2010) در پژوهشی تحت‌عنوان «تأثیرات پیشینه تحصیلی بر آگاهی، سطح فعالیت‌ها و دانش محیط‌زیستی دانشجویان» نشان داده‌اند که تفاوت‌های بسیاری در بین دانشجویان براساس جنسیت وجود دارد. به‌علاوه، دانشجویان رشته‌های علوم‌زیستی نگرش مثبت‌تر و سطح بالاتری از دانش محیط‌زیستی داشته‌اند و در فعالیت‌های مربوط به طبیعت و حفظ آن مشارکت بیشتری داشته‌اند. برعکس، دانشجویان علوم مهندسی و اقتصاد نگرش منفی‌تری نسبت به محیط‌زیست نشان داده و نسبت به دانشجویان دیگر عادات حامی طبیعت کمتری داشته‌اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داده که نگرش، کیفیت فعالیت‌های محیط‌زیستی و دانش درباره محیط‌زیست با یکدیگر همبستگی معناداری دارند.

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید